testy z ordynacji podatkowej


Organy podatkowe. 11 pytań Rozwiąż. Interpretacje przepisów prawa podatkowego. 17 pytań Rozwiąż. Zobacz więcej. Test demo. Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.

Zgodnie z Konstytucj ą RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, a tak że zasady przyznawania ulg i umorze ń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków powinny by ć uregulowane:

Kontrola podatkowa. zezwala na złożenie korekty deklaracji w terminie 7 dni od dnia jej wszczęcia. może przekształcić się w postępowanie podatkowe. kończy się doręczeniem protokołu kontroli. może rozpocząć się najwcześniej po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.

14 stycznia 2022, 09:57. Polecamy quiz z tematyki podatkowej dotyczący ordynacji podatkowej. Jest to jeden z quizów dotyczących tej problematyki. Składa się z dziesięciu pytań, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Przejdź do quizu.

Ordynacja podatkowa. 245 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 20-05-2023. Test demo. Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na egzaminie na inspektora kontroli skarbowej. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.

Zobowiązanie podatkowe: a) wynika z obowiązku podatkowego w zakresie poszczególnych podatków b) jest synonimem obowiązku podatkowego c) jest kategorią abstrakcyjną i generalną d) wynika z ordynacji podatkowej 63. Podatnik nie złożył wymaganego zeznania podatkowego.

obowiązek podatkowy, prowadzących działalność w zakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa, zobowiązanych do prowadzenia ewidencji rachunkowej, gdy określenie dochodu nie jest możliwe, określa się go z zastosowaniem wskaźnika dochodów do przychodów w wysokości: a) 80 %, b) 85 %, c) 60 %. 9.

TEST WYBORU z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 15 czerwca 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa i należy ją zaznaczyć poprzez wstawienie

Nauka do egzaminu na doradcę podatkowego jeszcze nigdy nie była tak łatwa i efektywna. Przetestuj interaktywny system nauki i powtórek do egzaminu na doradcę podatkowego, zawierający wszystkie pytania wraz z odpowiedziami.

Aktualny testy na egzaminy z Podatek dochodowy od osób fizycznych. Test składa się z 124 pytań, jednak to Ty wybierasz z ilu pytań ma być wygenerowany test. Pytania aktualne na 2023-05-23.

Analiza podatkowa. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego. Materialne prawo podatkowe (bez podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn). Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi; oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.

Ordynacja podatkowa - ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego.. Jednostki systematyzacyjne Ordynacji podatkowej. DZIAŁ I: Przepisy ogólne (art. 1-12) DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwość

Ordynacja podatkowa - część 2. 14 stycznia 2022, 11:27. Prezentujemy quiz z zakresu problematyki ordynacji podatkowej. Jest to drugi quiz dotyczący tej tematyki. Składa się z dziesięciu pytań i tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Przejdź do quizu.

testy ordynacji podatkowej. 16.05.2023SLIM VAT 3 - Rozszerzenie mocy wiążącej WIS. Pakiet zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, znany powszechnie jako SLIM VAT 3, przewiduje oprócz likwidacji opłaty za wniosek o wydanie WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) również zmiany w przepisach dotyczących mocy wiążącej decyzji. W ...

Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,Dz.U.2022.0.2651 t.j. STRONA GŁÓWNA. AKTY PRAWNE. DOKUMENTY. SKOROWIDZ. ... Raport z niezależnego audytu funkcji podatkowej jest przekazywany niezwłocznie podatnikowi wraz z dokumentacją audytu zawierającą testy i procedury przeprowadzone w jego ...

składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu, podmiot, któremu wydano jednorazowe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) właściwy w sprawie czynności sprawdzających jest organ podatkowy I instancji, art. 272 Ordynacji podatkowej. Ad. b) (za 5 punktów)

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów, przeznaczona głównie dla rzemieślników. Który z wymienionych nie może z tej formy skorzystać? c. winiarz: 27: Jaki maksymalny miesięczny przychód z działalności można osiągnąć bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej? c. 1125 zł: 28

Ordynacja podatkowa z 1997 r. jest aktem wymagającym ciągłego komentowania. Jedną z zasadniczych tego przyczyn są jego częste zmiany, ale nie tylko. ... Dobry komentarz do Ordynacji podatkowej może być napisany przez autorów, którzy nie tylko doskonale znają treść zmienionych przepisów - co nie jest takie trudne - lecz także ...

18.04.2023 Ordynacja podatkowa pozwoli na rezygnację z odwołania od decyzji organu Prawo podatkowe zostanie uzupełnione o możliwość rezygnacji przez stronę postępowania z odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia - wynika z projektu nowego pakietu ułatwień dla firm. Odpowiednia zmiana ma zostać wprowadzona do Ordynacji ...

Czeka nas kolejna reforma podatkowa - 11 maja istotne zmiany podatkowe zostały przyjęte przez Senat. Dotyczą nie tylko firm, ale i osób fizycznych, banków oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Najbardziej wyczekiwanym efektem wyżej wspomnianych prac legislacyjnych są zmiany w podatku od towarów i usług.

Niezależnie - nawet w przypadku gdyby nadpłata nie została przyznana, a organ podatkowy stanął na stanowisku, że koszty powinny podlegać limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o CIT - spółka będzie uprawniona do rozliczenia kosztów w zeznaniu za 2022 r. i w latach następnych. Wówczas już ze znacznie ograniczonym ryzykiem ...

Test demo. Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów. Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać ...

Zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej wyeliminowała ryzyko naruszenia art. 47 Prawa pocztowego, polegające na powierzaniu w drodze umowy cywilnoprawnej świadczenia usług doręczania pism z naruszeniem obszaru usług zastrzeżonych dla operatora publicznego. Ponadto zmiana art. 144 Ordynacji podatkowej była podyktowana koniecznością ...

Rosną progi zwolnień, jakie obowiązują w podatku od spadków i darowizn; w górę idą także progi w skali podatkowej obowiązującej w tym podatku - wynika z projektu rozporządzenia ...

About testy z ordynacji podatkowej

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly